Công ty VEGASTAR chính thức gia nhập hiệp hội VINASA