Cuối năm 2024 vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam sẽ phóng lên quỹ đạo