Người dùng sẽ phải định danh tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube