Bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong đại dịch