Khóa đào tạo module 2: “Ứng dụng ảnh SAR trên thế giới” kết thúc thành công tốt đẹp