Ứng dụng viễn thám phát triển dầu khí và giám sát mỏ khoáng sản